School Information Program [Prototype]   
โปรแกรมสารสนเทศโรงเรียนจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ข้อมูลปีการศึกษา 2553 ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2554
จังหวัด
Skip Navigation Links.
ผู้ใช้
รหัสผ่าน
พัฒนาโดย ครูอัมพร  ชมเด็จ  ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  70120    032-231011 
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  026285089
E-Mail:pota2000@hotmail.com [23 Jan 2011]