ชื่อ-สกุล  นางนิศรา รักษาศรี
โรงเรียน  บ้านตะกุดไผ่
สังกัด  สพป. พช. 3
E-Mail   kailomlom@hotmail.com
ที่อยู่/จังหวัด  หมู่ 6 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ข้อมูลทั่วไป  โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ หมู่ 6 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
นายทะเบียน นางนิศรา รักษาศรี
หมายเลขโทรศัพท์ 086-0166775
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA & PR สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ