แผนปฏิบัติการ GPA ปีการศึกษา 2556
      >> แผนปฏิบัติการ GPA ปีการศึกษา 2556


ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ กลางปีปีการศึกษา 2556
>> จังหวัดที่ยังไม่ส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปี ปีการศึกษา 2556
>> จังหวัดที่ยังมีข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปี ปีการศึกษา 2556 ไม่ถูกต้อง

รายงานการส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2556
>> ข้อมูลไม่ถูกต้อง ศูนย์ GPA แจ้งให้แก้ไขเร่งด่วน

ดาวน์โหลดโปรแกรม
1. Students2551 Version III Update 15/03/2557
2. Semesterx32 สำหรับดูผลการเรียนรายภาค ภาคเรียนที่ 2
3. Freshy7 & Freshy7 On Web
4.GpaxMix2551 Update 01/04/2557
>> ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่