>>> ดาวนฺ์โหลดโปรแกรม SchoolMix56 Update 07/08/2557
>>> แจ้งจัดสรรโอนงบประมาณเพื่อใช้สำหรับการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPA)
ปีงบประมาณ 2557

แผนปฏิบัติการ GPA ปีการศึกษา 2557
>> ดาวนโหลดแผนปฏิบัติการ GPA ปีการศึกษา 2557

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต้นปี & การจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม(GPA) 5 ภาค ปี 2557 สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพม. 1 , 2 , 3

ศูนย์ปฏิบัติการ GPA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต้นปี และการจัดทำ
ฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ให้กับโรงเรียนในสังกัด
สพม. 1 , 2 (กรุงเทพฯ) และ สพม.3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) ในระหว่างวันที่ 30-31 ส.ค. 2557
ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ
ผู้เข้าร่วมประชุม
- ครูทะเบียน-วัดผล ร.ร. ละ 2 คน
รุ่นที่ 1 วันที่ 30 สิงหาคม 2557 โรงเรียนในสังกัด สพม. 1 และ สพม. 2 (กรุงเทพฯ)
รุ่นที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 2557 โรงเรียนในสังกัด สพม. 3 (นนทบุรี , พระนครศรีอยุธยา)

>> โรงเรียนส่งรายชื่อเข้ารับการอบรมได้ที่นี่
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2557
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน
ปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 11 - 14 กันยายน 2557 ณ โรงแรมพัทยาการ์เด้น โฮเต็ล จ.ชลบุรี
ผู้เข้าร่วมประชุม
- ศึกษานิเทศก์ สพม.ละ 1 คน
- ครู/ ศน. จังหวัดละ 2 คน

>> ส่งรายชื่อเข้ารับการอบรมได้ที่นี่