>>> ดาวนฺ์โหลดโปรแกรม SchoolMix56 Update 07/08/2557
>>> แจ้งจัดสรรโอนงบประมาณเพื่อใช้สำหรับการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPA)
ปีงบประมาณ 2557

แผนปฏิบัติการ GPA ปีการศึกษา 2557
>> ดาวนโหลดแผนปฏิบัติการ GPA ปีการศึกษา 2557

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2557
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน
ปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 11 - 14 กันยายน 2557 ณ โรงแรมพัทยาการ์เด้น โฮเต็ล จ.ชลบุรี
ผู้เข้าร่วมประชุม
- ศึกษานิเทศก์ สพม.ละ 1 คน
- ครู/ ศน. จังหวัดละ 2 คน

>> ส่งรายชื่อเข้ารับการอบรมได้ที่นี่