หัวข้อ :ขอคำแนะนำการตั้งรหัสวิชากิจกรรมของช่วงชั้นที่ 4
การกำหนดรหัสวิชากิจกรรมในช่วงชั้นที่ 4 ใน STUDENT'2544 เราตั้งรหัสครั้งเดียว โดยกำหนดชั้นปีที่เปิดเป็น"ตลอดช่วงชั้น" ภาคเรียนที่เปิดเป็น"ตลอดปี" จะสามารถใช้ได้ทุกปี ทุกภาคเรียนหรือไม่

จาก นายมานะ  บุญกัณฑ์ หน่วยงาน พิบูลมังสาหาร วันที่ 17/11/2547 16:01:15 IP 203.150.217.117
อ่านคำตอบ
คำตอบที่ 1
-กำหนดตลอดช่วงชั้น ตลอดปี เช่น
ก40901
ก40902
ก40903
ก40904
ก40905
ก409...
ก409...
ก409...
ก409...
ก409...
ก40999จาก webmaster วันที่ 18/11/2547 10:28:31  IP

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA & PR สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
Tel. 0-2628-5089,0-2628-8961-4 Fax 0-2282-2744