หัวข้อ :การลงรหัสกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักสูตร51
การลงรหัสกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลงอย่างไรครับ
เช่น กิจกรรมแนะแนว จะลงว่า ก30901 หรือ ก31901 แบบไหนถูกครับ

จาก นายประพืช  ขาวสุริจันทร์ หน่วยงาน นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา วันที่ 23/11/2554 9:32:23 IP 125.26.242.237
อ่านคำตอบ
คำตอบที่ 1
6 ภาคเรียน 6 รหัสวิชา
ก31901 กิจกรรมแนะแนว 1 ปีที่ 1 ม.4 ภาคเรียนที่ 1 วิชาที่ 1
ก31902 กิจกรรมแนะแนว 2 ปีที่ 1 ม.4 ภาคเรียนที่ 2 วิชาที่ 2
ก32901 กิจกรรมแนะแนว 3 ปีที่ 2 ม.5 ภาคเรียนที่ 1 วิชาที่ 1
ก32902 กิจกรรมแนะแนว 4 ปีที่ 2 ม.5 ภาคเรียนที่ 2 วิชาที่ 2
ก33901 กิจกรรมแนะแนว 5 ปีที่ 3 ม.6 ภาคเรียนที่ 1 วิชาที่ 1
ก33902 กิจกรรมแนะแนว 6 ปีที่ 3 ม.6 ภาคเรียนที่ 2 วิชาที่ 2จาก webmaster วันที่ 23/11/2554 13:02:16  IP

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA & PR สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
Tel. 0-2628-5089,0-2628-8961-4 Fax 0-2282-2744