หัวข้อ :การกรอกทะเบียนนักเรียนม.4
อยากทราบว่านักเรียนม.3เดิมที่ขึ้นม.4แต่เรียนอยู่ที่โรงเรียนเดิม ต้องเขียนทะเบียนนักเรียนใหม่หรือไม่ ขอบคุณค่ะ

จาก มณีกาญจน์  เจิมขุนทด หน่วยงาน เก้าเลี้ยววิทยา วันที่ 30/6/2552 14:59:09 IP 118.172.172.182
อ่านคำตอบ
คำตอบที่ 1
กรุณาอ่านใน
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยทะเบียนนักเรียน พุทธศักราช 2535 มีอยู่ที่ปกในด้านหลังของสมุดทะเบียนนักเรียน
- ทุกโรงเรียนมีสมุดทะเบียนนักเรียนทุกโรงเรียน

จาก webmaster วันที่ 30/6/2552 20:11:05  IP 203.146.228.31

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA & PR สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
Tel. 0-2628-5089,0-2628-8961-4 Fax 0-2282-2744