หัวข้อ :เลขประจำตัวนักเรียน ม.ขึ้นม.4
นักเรียนม. 3หลักสูตร2544 ขึ้นม. 4 หลักสูตร 2551 จะใช้เลขประจำตัวเดิมหรือเลขประจำตัวใหม่ค่ะ ช่วยตอบด้วย

จาก มณีกาญจน์  เจิมขุนทด หน่วยงาน เก้าเลี้ยววิทยา วันที่ 27/6/2552 9:02:34 IP 118.172.180.229
อ่านคำตอบ
คำตอบที่ 1
- ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยทะเบียนนักเรียน พุทธศักราช 2535 ให้ใช้เลขประจำตัวเดิม
- หาอ่านระเบียนนี้ได้จากปกในด้านหลังของสมุดทะเบียนนักเรียน

จาก webmaster วันที่ 28/6/2552 11:00:31  IP

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA & PR สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
Tel. 0-2628-5089,0-2628-8961-4 Fax 0-2282-2744