หัวข้อ :การกรอก ปพ. 1 หน้า 2 ด้านล่างส่วนระบบรายงานฯ
เจตนาจะให้เขียนอะไรลงไป
บางโรงเรียนก็เขียนอธิบายความหมายของระดับ 0 1 2 3 4 ผ มผ
บางโรงเรียนก็เขียนการรายงานแบบมีตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิต
ไม่ทราบว่าต้องเขียนอะไรลงไป

จาก perapol  buahom หน่วยงาน อนุบาลบึงสามพัน วันที่ 13/4/2548 6:48:17 IP 203.151.140.114
อ่านคำตอบ
คำตอบที่ 1
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก 558/2546 เรื่อง การใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ปพ.1 )
http://gened.moe.go.th/Abord/conceptual_saracur/pp1_9/pp1.pdf

หน้า 6 ข้อ 10

- คำอธิบายระบบรายงานการประเมินผลการเรียน ให้กรอกคำอธิบาย ระดับผลการเรียน หรือคำอธิบายคุณภาพผลการเรียนที่โรงเรียนกำหนด

ตัวอย่าง ข้อความที่กรอก
ความหมายของระดับผลการเรียน และตัวอักษรในการรายงานผลการเรียน ดังนี้
๔ หมายถึง ผลการเรียนดีมาก
๓ / ๓.๕ หมายถึง ผลการเรียนดี
๒ / ๒.๕ หมายถึง ผลการเรียนปานกลาง
๑ / ๑.๕ หมายถึง ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
๐ หมายถึง ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ
ร หมายถึง รอการตัดสินหรือยังตัดสินไม่ได้ เพราะขาดสอบปลายปี และ/หรือผู้เรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น
มก หมายถึง เรียนโดยไม่ต้องการระดับผลการเรียน มีเวลาเรียนครบ
ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด

*** เพิ่มเติม ตัวอย่าง เกณฑ์การจบช่วงชั้น

ผู้เรียนที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ผ่านช่วงชั้นที่ ๓ (จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ) ช่วงชั้นที่ ๔ (จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1). ต้องเรียนวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๓ ของสถานศึกษา รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียน ในช่วงชั้นที่ ๔ ต้องเรียนวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ ในโครงสร้าง หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างน้อย ๘๐ หน่วยกิต รายวิชาพื้นฐานที่ลงทะเบียนเรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียน
2) ต้องได้ระดับผลการเรียน ตั้งแต่ "๑ - ๔" ของวิชาพื้นฐานและได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวนรายวิชาเพิ่มเติม ในช่วงชั้นที่ ๔ ต้องได้ หน่วยกิตรายวิชาพื้นฐานทั้งหมด และได้หน่วยกิตทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๗๐ หน่วยกิต
3) ต้องได้ผลการประเมิน"ผ่าน" ในประเมินรวม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4) ต้องได้ผลการประเมิน "ดีเยี่ยม" "ดี" หรือ"ผ่านเกณฑ์ฯ" "ในการประเมินรวมการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
5) ต้องได้ผลการประเมิน "ดีเยี่ยม" "ดี" หรือ"ผ่านเกณฑ์ฯ" "ในการประเมินรวมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา


จาก webmaster วันที่ 13/4/2548 11:30:48  IP

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA & PR สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
Tel. 0-2628-5089,0-2628-8961-4 Fax 0-2282-2744