No Id Fname Lname Code Faculty University Sch_id Stud_id
1 06711913 ธนัฐ ศิริวรางกูร 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00100101 0138679
2 06601481 ธีรัตต์ ธนไพศาลกิจ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00100101 0139695
3 63220549 พิรเศรษฐ์ พ่วงกุล 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00100101 0139751
4 06800944 ณัฐกิจ จึงเจริญสุขยิ่ง 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00100101 0141797
5 06610446 ประกิจ เกาะกายสิทธิ์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00100101 0141808
6 06600760 เฟื่องฟ้า โสภณพงศ์พิพัฒน์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00100102 0032670
7 06801580 สุธาทิพย์ พัฒนธีระเดช 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00100102 0232784
8 06501274 ปัณฑิตา สุขสมัย 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00100102 0233183
9 06802001 ณัฐจุฑา พิพัฒน์เจริญชัย 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00100102 0234675
10 06611478 ชมพูนุท บุญยงมณีรัตน์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00100102 0234767
11 06700107 กรองทิพย์ เขมะเพ็ชร 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00100205 0511390
12 06602062 ฤทธิไกร ณ ลำพูน 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00100205 0511757
13 01009579 กังสดาล เบ็ญนุกูล 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00100701 0126451
14 06602680 จารุนี เจียมประเสริฐบุญ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00100701 0126511
15 06603278 จินดา ร่วมเจริญชัย 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00100701 0126520
16 06610895 นิอร วินารักษ์วงศ์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00100701 0126755
17 06610354 พัชมณฑ์ ชาลินรัตน์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00100701 0126882
18 01012371 พัชราภรณ์ ประมวลพิมพ์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00100701 0126887
19 06600293 รติพร ตันติศักดิ์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00100701 0127008
20 47005444 สุธาทิพย์ ประภัสสรภิญโญ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00100701 0127221
21 06700450 กรสุทธิ์ ทรัพย์เจริญ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00100701 0127357
22 07640083 จักรกฤษ์ วรกุลพาณิชย์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00100701 0127406
23 07740237 โตมร ธารพิชญ์ประเสริฐ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00100701 0127491
24 06702559 กฤษณ์ คุรุชัยยะพาณิชย์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00100802 0232268
25 06700511 สุนทร อมรเลิศวิมาน 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00100802 0232560
26 06610966 ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00100802 0232686
27 06610758 บุศรา เหล่ามิตรอนันต์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00100803 0322422
28 01001054 นรี เกตุสิงห์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00101401 0031256
29 07540037 ลลินทิพย์ กิตติวรกุล 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00101501 0023926
30 07750012 ธิดา ไชยพัฒนะพฤกษ์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00101501 0123951
31 07540103 ปิยนุช ตั้งจารุกุล 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00101501 0124031
32 07540025 นันทพร วันดี 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00101501 0124096
33 06610514 ธีราภรณ์ ชัยรัชนีกร 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00102002 0220939
34 06610116 พิทยา เถาสมบัติ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00102201 0126300
35 06701337 วินัย ชาญสายสาคร 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00102201 0026420
36 07650386 วัลยาณี โซ่เจริญธรรม 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00102203 0321981
37 01014299 พรเทพ วีรโรจน์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00102601 0125317
38 01000250 วฤษพร ทรงประทุม 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00102702 0202978
39 01010935 อธินี หอมวุฒิวงศ์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00102702 0203210
40 06502467 ณัฐกร แดงรัศมีโสภณ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00102801 0132182
41 06510435 เนตรทิพย์ หวังทรัพย์ถวิล 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00102803 0332465
42 01003206 อลงกต อริยะวุฒิพันธ์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00103001 0124270
43 01005687 จิรเดช ลาภขุนทด 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00103001 0124392
44 01006372 เอกชัย ศรีสุคนธ์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00103001 0124847
45 01001151 พัชรศริณทร์ บัวเทศ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00103001 0124872
46 01003676 วรุณทิพย์ บุณยพุทธิกุล 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00103001 0124924
47 01000613 ดาสินี พุทธเจริญทอง 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00103001 0124933
48 17009121 วัชรินทร์ มะลัยทอง 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00103001 0025127
49 01005323 กิตติยา ประทุมมินทร์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00103002 0218035
50 05001134 สิตานันต์ กรลักษณ์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00103401 0013446
51 05002235 จิตรลดา วสุวัต 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00103401 0013448
52 06602895 พัชร ลิ้มหภิรมย์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00103401 0113500
53 06701412 ศิวาพร หอโสภณพงษ์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00103401 0113519
54 05000364 วรพรรณ คุณาพิส 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00103401 0015014
55 06502207 ศรัณยา กลัดแก้ว 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00103401 0116741
56 06703066 กาญจนา แซ่เลี่ยว 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00103701 0126958
57 01013022 เอกวัฒน์ ธนประสิทธิ์พัฒนา 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00103802 0218580
58 01000815 เอกชัย ก่อเกียรติสกุลชัย 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00103802 0219476
59 01000738 รวิวรรณ ลิมป์วชิรคม 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00103802 0219481
60 01010939 ศรีอุษา วงษ์กระสันต์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00104201 0115447
61 01011980 นนทิชา สิมะประเสริฐ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00104402 0208152
62 01009376 พรจุฑา เลิศชัยศักดา 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00104501 0020545
63 01017328 เธียรทิพย์ ชูปัญญานนท์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00104502 0000517
64 01010633 กสิณ จงภักดีตระกูล 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00104502 0201220
65 07740186 จารุวดี เปรมฤดี 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 00105001 0109591
66 07740199 เอมอร โอฬารรัตน์มณี 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 01110102 0241080
67 06811741 กิตตินันท์ จั่นตระกูลวัฒน์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 01110106 0602083
68 06610163 นภาเพ็ญ วชิรธาดา 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 01110106 0602118
69 06800337 ภูวนัย เลิศวิริยะวงศ์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 01110303 0316866
70 01006224 ภคินี ยิ้มศรีเจริญกิจ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 01120104 0427303
71 01000384 นัจศิริ อินทร์สมใจ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 01120605 0501829
72 29002564 ธิติมา สาระกุล 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 01130203 0300393
73 06502863 ณัฏฐา กลิ่นคำหอม 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 01730702 0202280
74 70003328 สุรดา วัชรพงศ์ปรีชา 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 02950101 0114135
75 59020418 นาฏวิภา ผุงประเสริฐยิ่ง 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 03840102 0218704
76 70002707 กุลธิดา พึ่งพันธ์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 03901101 0129652
77 01015421 สาธิต เมธีธรรมวัฒน์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 03901104 0007493
78 70003819 พูนศักดิ์ หลิมรักษาสิน 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 04830101 0125186
79 63110248 พฤทธ์ ภคินพันธุ์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 05700101 0126880
80 63310003 จุฑารัตน์ ทรงลักษณ์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 05700101 0129526
81 63221011 ทิพานัน กมลฉ่ำ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 05700101 0129541
82 63211148 นครินทร์ ออกฉิม 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 05760101 0123807
83 29004605 พรพรรณ ศรีดาว 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 06150601 0113458
84 29003448 ภูริ วิเศษรจนา 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 06160101 0141696
85 37081757 ปิ่นนเรศ ชูสมัย 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 07600101 0132708
86 37090681 อันธิฌา คุณจันทรโชติ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 07650102 0222352
87 37090229 เพลิน ยงยุทธวิชัย 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 07650102 0222421
88 37090218 พัฒนศักดิ์ ลาวงศ์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 07650102 0225370
89 17008843 สมหมาย พรมชาติ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 07660101 0016434
90 17010104 บุญศิล วุฒิจิรัฐิติกาล 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 07670101 0123341
91 17008784 สุวรรณี พิทักษ์วินัย 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 07670102 0218128
92 17007837 ประไพพิมพ์ จำรูญ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 08540101 0121496
93 17004703 ชลธิรา ชัยรินทร์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 08570101 0125827
94 17004856 มณฑาทิพย์ ใจวัง 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 08570101 0128228
95 11004230 จุฑามาศ จัตุชัย 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 09400101 0134457
96 80091110 ตุลารัตน์ สุขโท 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10340101 0132845
97 25120775 หิรัญญา ศรีธาตุ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10340101 0133706
98 54080785 อัศวเดช แสนบัว 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10450101 0131879
99 54080047 วรารัตน์ ปาจรียานนท์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10450101 0134684
100 11003090 แคธลียา จันทรา 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11310101 0012518
101 25110731 นฤเบศ เนินทอง 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11320101 0125172
102 29003502 นุชนาฎ อารยะกิตติพงศ์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11320102 0219957
103 25211055 พรธีรา เซียนโห 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11320102 0221918
104 47003907 วัชร์ ชลิศราพงศ์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12200102 0225476
105 47002329 เอกกมล อุทัยศรี 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12200102 0225491
106 47003962 รัชยา ตันตรานนท์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12200102 0228612
107 06511213 กรัณยา ฐาปนวงศ์ศานติ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12200103 0318827
108 47002512 ศุภาณัฐ รักความสุข 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12200103 0319647
109 47000526 รุ่งทิวา บุญยงค์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12200103 0319763
110 47005793 อณิตา เสริมศักดิ์ศศิธร 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12200601 0118498
111 47001317 วชิรา หุ่นประสิทธิ์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12200901 0110934
112 01014596 ศินันทนา สุวนิชย์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12250101 0022592
113 06800011 ภูมิพัฒน์ ลิขิตธรรมนิตย์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30760101 2305340
114 06502135 วรรณนิภา ตาลสุวรรณ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 81100101 0014394
115 01016798 ศุภิสา จุนวิเศษศักดิ์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 81100101 0016817
116 06601650 กันตพัฒน์ วรพิมล 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 81100203 0022527
117 06701638 อัญชิสา สังวรราชทรัพย์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 81100403 0016459
118 06502817 นวพล เตชะเกรียงไกร 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 81100404 0035640
119 06601833 รัฐพล กิตติชัยตระกูล 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 81100404 0035742
120 06602640 สุทัศน์ แสงชูวงศ์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 81100404 0036190
121 06601556 อนุรักษ์ แซ่อื้อ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 81100404 0040466
122 06500730 เสาวภางค์ สนั่นหนู 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 81101501 0010745
123 06611623 ชญานี เศรษฐปราโมทย์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 81102501 0022297
124 06501244 เกษม รัตนภิญโญพิทักษ์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 81102502 0006186
125 01000615 กฤดากร คเชนทร์ชัย 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 81103001 0033330
126 06602415 รวี ทนายกิจ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 81103701 0007428
127 06610004 วิสรุติม์ วิทูรวทัญญู 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 81103701 0009329
128 06801889 ชัยรัตน์ ซุ้มกอทอง 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 81104001 0013287
129 06701290 นิสากร สิริภูริกาญจน์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 81110102 0003153
130 17001333 กัน วงศ์ฤทธิ์เดชากิจ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 81500103 0020873
131 06602305 อาวีณา ทัศนเสวี 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 90101506 0008994
132 06510708 ฤทัยวรรณ วินิจกำธร 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 91100101 3814960
133 06510688 เอื้อพงศ์ วราทร 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 91100101 0122509
134 06702095 มนัน วงศ์เสรีพิพัฒนา 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 91100101 3822614
135 06601948 ร้อยขวัญ สุนทราวาณิชย์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 91100101 3822619
136 06800173 วีร์ธิมา วิศาลเวทย์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 91100101 3822641
137 01010994 วารี ภัทรจินดา 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 91100102 3215921
138 06600063 นิธ นิลวิเชียร 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 91100104 0009356
139 06601558 กรณ์นภา วิทวัสวงศ์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 91100104 0009420
140 06701102 ดาลัด ลิ้มอำนวย 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 91100104 0009480
141 06700084 สร้อยสุดา โชติมานุกูล 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 91100104 0009571
142 06611913 นาฏทิวา ไชยวรวิทย์สกุล 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 91100104 0009690
143 06500631 พิมพ์พันธ์ สิริโยธิน 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 91100104 0009695
144 54080350 ประทานพร สถาพรวงศ์ 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 91440101 4041004
145 01017763 ฏิมา เจียรวณิชชา 0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 91940101 0404033