รหัสโรงเรียน 00102102   โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน   จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา   2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 ดูกราฟ
ผลการเรียนเฉลี่ยรวม(GPAX)   2.09 2.18 2.20 2.11 2.14 2.13 2.31 2.88 2.98 2.94 ผลการเรียนเฉลี่ย Gpax
จำนวนนักเรียน   188 161 185 294 284 238 256 241 270 269 จำนวนนักเรียน
ผลการเรียนเฉลี่ย
กลุ่มสาระ(GPA)
ภาษาไทย                 2.76 3.04 3.11 Gpa กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คณิตศาสตร์                 2.45 2.51 2.42 Gpa กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์                 2.05 2.20 2.13 Gpa กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา                 3.01 3.05 3.01 Gpa กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
สุขศึกษา                 3.42 3.53 3.27 Gpa กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ                 3.10 3.54 3.50 Gpa กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
การงานอาชีพฯ                 3.45 3.51 3.46 Gpa กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ                 2.67 2.96 2.84 Gpa กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ