สืบค้นข้อมูล
GPA Search
line decor
 
line decor

 

Create By
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักทดสอบทางการศึกษา
สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ


สืบค้นผลการเรียนเฉลี่ย (Gpa)
ค้นหาผลการเรียนเฉลี่ย (Gpa) นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2553 (6 ภาคเรียน)
        หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        หลักสูตร ปวช.
ปีการศึกษา 2552 (6 ภาคเรียน)
        หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        หลักสูตร ปวช.
ปีการศึกษา 2551 (6 ภาคเรียน)
        หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        หลักสูตร ปวช.
ปีการศึกษา 2550
        หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        หลักสูตร ปวช.
ปีการศึกษา 2549
        หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        หลักสูตร ปวช.
        จบไม่พร้อมรุ่น'49
ปีการศึกษา 2548
        หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544
        หลักสูตร ปวช.
        จบไม่พร้อมรุ่น ปี'48
        จบก่อน ปี'48
ปีการศึกษา 2547
        หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544
        หลักสูตร 2533
ปีการศึกษา 2546     ปีการศึกษา 2545     ปีการศึกษา 2544
ปีการศึกษา 2543     ปีการศึกษา 2542     ปีการศึกษา 2541

ผลการเรียนเฉลี่ย (Gpa)
ค้นหาผลการเรียนเฉลี่ยรวม (Gpax) ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ (Gpa) จำนวน
นักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2541 - 2550 โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      สืบค้นได้ที่นี่

คะแนน O-Net , SAT
รายงานคะแนน O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สรุปเป็นภาพรวมของโรงเรียน
    โรงเรียนลักษณะพิเศษ จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษาและเขตตรวจราชการ
      ปีการศึกษา 2548
คะแนนความถนัดทางการเรียน (SAT) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สรุปเป็น
    ภาพรวมของสถานศึกษา
      ปีการศึกษา 2546
      ปีการศึกษา 2545
      ปีการศึกษา 2544

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตร 2533
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
    หลักสูตร 2533
      ปีการศึกษา 2547
      ปีการศึกษา 2546
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสรุปเป็นภาพรวมของสถานศึกษา
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2541-2547 รายละเอียดที่นี่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกเป็นรายวิชา...หลักสูตร 2533 ปีการศึกษา 2541-2546
สารสนเทศและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตร 2533 ปีการศึกษา 2541-2547


นโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
    สพฐ. มีนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ในรายวิชาหลัก (ภาษาไทย, คณิตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์)
    สืบค้นผลการเรียนเฉลี่ย (Gpa) นักเรียน ม.6
ปีการศึกษา 2548, 2549, 2550, 2551, 2552
ในรายวิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
ของโรงเรียนแกนนำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาหลัก
Secondary School Cockpit Management
      แผนภูมิสถิติแยกตามกลุ่มสาระ

สารสนเทศข้อมูล 10 มิ.ย.
    สืบค้นสารสนเทศนักเรียน สถิติเขตพื้นที่
โรงเรียน รายชื่อนักเรียน บุคลากร จากการส่ง
ข้อมูล 10 มิ.ย. ด้วยโปรแกรม Students'44
10 มิ.ย. ปีการศึกษา 2551 ครั้งที่ 1
10 มิ.ย. ปีการศึกษา 2551 ครั้งที่ 2
10 มิ.ย. ปีการศึกษา 2550 ครั้งที่ 1
10 มิ.ย. ปีการศึกษา 2550 ครั้งที่ 2
10 มิ.ย. ปีการศึกษา 2550 ครั้งที่ 3

เกี่ยวกับ Admissions
Admissions'53
Admissions'52
Admissions'51
Admissions'50
Admissions'49
Entrance'48
Entrance'47
Entrance'46
Entrance'45
Entrance'44

X
  x