Secondary School
Cockpit Management

ปีการศึกษา 2548 - 2552
»สารสนเทศผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ปีการศึกษา 2553 - 2554
»สารสนเทศผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
ฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม(GPA) 5 ภาค ปี 2557

  ศูนย์ปฏิบัติการ GPA จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผลการ-
เรียนเฉลี่ยสะสม(GPA) 5 ภาคเรียน
ปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่
11 - 14 กันยายน 2557 ณ โรงแรม
พัทยาการ์เด้น โฮเต็ล จ.ชลบุรี
ผู้เข้าร่วมประชุม
- ศึกษานิเทศก์ สพม.ละ 1 คน
- ครู/ ศน. จังหวัดละ 2 คน
»» ส่งรายชื่อเข้าอบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐาน
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปี&GPA
5 ภาค สำหรับโรงเรียนใน
สังกัด สพม. 1 , 2 , 3

  ศูนย์ปฏิบัติการ GPA จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาต้นปีและการ
จัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPA) 5 ภาคเรียน
ปีการศึกษา 2557 ให้กับโรงเรียน
ในสังกัด สพม. 1 , 2 (กทม.) และ
สพม.3(นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

ในระหว่างวันที่ 30-31 ส.ค. 2557
ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ
ผู้เข้าร่วมประชุม
- ครูทะเบียน-วัดผล ร.ร. ละ 2 คน
  รุ่นที่ 1 วันที่ 30 สิงหาคม 2557
โรงเรียนในสังกัด สพม. 1และ 2
  รุ่นที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 2557
โรงเรียนในสังกัด สพม. 3
»» โรงเรียนส่งรายชื่อเข้าอบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐาน
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปี 2557

  ศูนย์ปฏิบัติการ GPA จัดประชุม
ปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษา ต้นปี
ปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่
14 - 17 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม
พัทยาการ์เด้น โฮเต็ล จ.ชลบุรี
ผู้เข้าร่วมประชุม
- ศึกษานิเทศก์ สพม.ละ 1 คน
- ครู/ ศน. จังหวัดละ 2 คน
»» ส่งรายชื่อเข้าอบรม

ส่ง GPA 6 ภาค ปี 2556

  เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
จังหวัดได้หลอมรวมข้อมูลจากโรง-
เรียนด้วยโปรแกรม GpaxMix2551
เรียบร้อยแล้วให้นำข้อมูลส่งถึง
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA ภายในวันที่
4 เมษายน 2557 โดยนำส่งทาง
EMS หรือนำส่งด้วยตนเองและให้
บันทึกใบนำส่งข้อมูลผลการเรียน
เฉลี่ยGPA 6 ภาค ปีการศึกษา2556
ทาง Internet ด้วย
»» จังหวัดบันทึกส่งข้อมูล GPA
    6 ภาคเรียนได้ที่นี่

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ กลางปี
ปีการศึกษา 2556

    ส่งข้อมูลถึงศูนย์ปฏิบัติการ GPA
ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556
ดูรายละเอียดและบันทึกการส่งที่นี่
»» จังหวัดบันทึกส่งข้อมูล
 ผลสัมฤทธิ์กลางปีได้ที่นี่

ส่ง GPA 5 ภาคเรียน
ปีการศึกษา 2556

    ส่งข้อมูลที่ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2556
ดูรายละเอียดและบันทึกการส่งที่นี่
»» จังหวัดบันทึกส่งข้อมูล GPA
    5 ภาคเรียนได้ที่นี่


ส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ต้นปี
ปีการศึกษา 2556

    ส่งข้อมูลถึงศูนย์ปฏิบัติการ GPA
ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
ดูรายละเอียดและบันทึกการส่งที่นี่
»» จังหวัดบันทึกส่งข้อมูล
 ผลสัมฤทธิ์ต้นปีได้ที่นี่

ส่ง GPA จบไม่พร้อมรุ่น
ปีการศึกษา 2555

  แจ้ง สพม./โรงเรียนทุกโรงเรียน
เมื่อเขตพื้นที่ฯ(จังหวัด)หลอมรวม
ข้อมูล GPA จบไม่พร้อมรุ่น
ปีการศึกษา 2555 ด้วยโปรแกรม
GpaxMix2551 เรียบร้อยแล้ว
ให้ดำเนินการส่งข้อมูลที่ศูนย์ GPA
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
»» จังหวัดบันทึกส่งข้อมูล GPA
    จบไม่พร้อมรุ่น ได้ที่นี่


ส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์สิ้นปี
ปีการศึกษา 2555

  เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
/ จังหวัดได้หลอมรวมข้อมูลจาก
โรงเรียนด้วยโปรแกรม SchoolMix-
2555 เรียบร้อยแล้วให้นำข้อมูล
ส่งถึง ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
โดยนำส่งทาง EMS หรือนำส่ง
ด้วยตนเองและให้บันทึกใบนำส่ง
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์สิ้นปีปีการศึกษา
2555 ทาง Internet ด้วย
»» จังหวัดบันทึกส่งข้อมูล
 ผลสัมฤทธิ์สิ้นปีได้ที่น
ี่ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งจัดสรรโอนงบประมาณเพื่อใช้สำหรับการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPA)ปีงบประมาณ 2557 29 ก.ค. 2557
รายชื่อผู้สมัครAdmissions ปี2557 ไม่มีในฐานข้อมูล GPAX สพฐ. 20 มิ.ย. 2557
คุณสมบัติผู้สมัคร Admissions 2557 จะต้องเป็นผู้จบภายในปีการศึกษา 2556 18 มิ.ย. 2557
ให้ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) ปีการศึกษา 2556 (6ภาคเรียน) 22 เม.ย. 2557
แนวปฏิบัติการเปลี่ยนผลการเรียนกรณีติดศูนย์ 9 เม.ย. 2557
การตรวจสอบโครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตร 2551 2 เม.ย. 2557
การบันทึกคะแนน O-NET ในโปรแกรม Student2551 โดย Import จาก Excel 19 มี.ค. 2557
ศธ.มีมติไม่เลื่อนเปิดปิดภาคเรียน 11 ต.ค. 2556

| ข่าวที่ผ่านมาอ่านที่นี่ |

ระบบรายงานสารสนเทศและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

School Information Program
โปรแกรมสำหรับรายงานรายสารสนเทศและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากการส่งข้อมูลต้นปี ปีการศึกษา 2557
ประกอบด้วย
  - สารสนเทศโรงเรียน       - สารสนเทศครู
  - สารสนเทศนักเรียน       - สารสนเทศผลการเรียน
  - สารสนเทศกลุ่มสาระ     - สารสนเทศผลรายวิชา
  - สารสนเทศเชิงกลยุทธ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.facebook.com/phothasoft
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
=>สารสนเทศโรงเรียนปีการศึกษา 2557 (ต้นปี)
=>สารสนเทศโรงเรียนปีการศึกษา 2556
=>สารสนเทศโรงเรียนปีการศึกษา 2555
=>สารสนเทศโรงเรียนปีการศึกษา 2554
=>สารสนเทศโรงเรียนปีการศึกษา 2553
School Information Program
School Information Program
Update 26/08/2557

| สืบค้นได้ที่นี่ | 26/08/2557   ปรับปรุง School Information Program ปีการศึกษา 2557 |

ระบบงานทะเบียนวัดผล Students2551 V III

โปรแกรมระบบงานทะเบียน-วัดผลและสารสนเทศนักเรียน(Students2551) เป็นโปรแกรมสำหรับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

Semester'57R สำหรับภาคเรียนที่ 2
 04/03/2557

ขั้นตอนการดำเนินการ
1.ติดตั้ง semester57R บน Server ที่มี IIS7 .Net 3.5
ใช้ได้กับ Windows7-8 แต่ถ้าให้ดีควร Windows
Server 2008 -2012
2.สร้างฐานข้อมูลระเบียนรายภาคสำหรับ Web จาก
Students'2551 (Module แยก)ฉนั้นก่อนสร้างต้องรวม
ข้อมูลจาก Semester หรือ BookMark เข้ามา แล้วสั่ง
คำนวณเกรดเฉลี่ยรายภาคก่อน นำฐานที่ได้ไปไว้ในข้อ1

>> ดาวน์โหลดโปรแกรมดูผลการเรียนรายภาคที่นี่


*** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
        http://www.facebook.com/phothasoft


Students2551 Version III
Update 04/06/2557


Semester2551 Version III
Update 03/10/2556

BookMark2551 Version III
Update 07/09/2556

SchoolMix56
Update 07/08/2557
ดาวน์โหลดที่นี่

| รายละเอียด/ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ | 04/06/2557 Update Students2551 V III |

Photha Student Online Program

StudentCheck Time Program
  โปรแกรมสำหรับรายงานการมาเรียน มาสาย การกลับออกจากโรงเรียน การเข้าเรียน/เข้าสาย/
ไม่เข้าเรียนรายคาบ การเข้าออกห้องพิเศษของโรงเรียน โดยตรวจสอบจากการอ่านจากบัตรนักเรียน
ซึ่งเป็น Mifare Card ใช้เทคโนโลยี RFID การประมวลผลทั้งหมดเป็นระบบอัตโนมัติ สามารถแจ้ง
รายงานให้ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ผ่านระบบเครือข่าย Online ผ่านระบบ Internet  เป็นปัจจุบัน
ตลอด 24 ชั่วโมง หรือรายงานผ่านระบบ SMS แจ้งผู้ปกครองได้ทุกรายการ เช่น เวลามาถึงโรงเรียน
ขาด  มาสาย หนีเรียน กลับออกจากโรงเรียน (สามารถเลือกแจ้งเพียงบางรายการได้)
  >> http://school.photha.ac.th/checktime
  โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จ.ลพบุรี
  >> http://school.chaiwit.ac.th/checktime
Student TimeBook Program
  โปรแกรมสำหรับรายงานรายละเอียดการเรียนแต่ละ
คาบ สามารถตรวจสอบเนื้อหาที่เรียนภาระงานที่มีในคาบ
รายชื่อนักเรียนที่มาสาย/ขาด สามารถสรุปทั้งภาคเรียน
ว่านักเรียนขาดเกินกำหนด 20% ของเวลาเรียนหรือ
ไม่ได้ตลอดเวลา  การทำงานจะทำควบคู่กับโปรแกรม
TimeBook ซึ่งเป็น Application บนเครือข่าย การบันทึก
ข้อมูลจะทำโดยคณะกรรมการหรือครูผู้สอนได้ อนาคต
จะพัฒนาต่อให้ส่งข้อมูลการเข้าเรียนเข้าสู่โปรแกรม
BookMark โดยตรง  โปรแกรมสามารถตรวจสอบ รายชื่อนักเรียนและตารางสอนได้
>> http://school.photha.ac.th/timebook

Semester 2551 Program
โปรแกรมสำหรับรายงาน
ผลการเรียนรายภาค
(เผยแพร่โดยศูนย์ปฏิบัติการ GPA แล้ว)
»»โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี
»»โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

| Photha Student Online Program | 01/12/2553 |

ระบบงานทะเบียนวัดผล Students'44 V 2.4F

โปรแกรมระบบงานทะเบียน-วัดผลและสารสนเทศนักเรียน (Students'44) เป็นโปรแกรมสำหรับ
ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและผลการเรียนของนักเรียนและจัดพิมพ์เอกสารทางการศึกษาต่างๆ
ชุดโปรแกรมระบบงานทะเบียน-วัดผล
»» โปรแกรม Students'44 Version 2.4 F
1. สามารถใช้งานได้ถึงปี 2599
2. สร้างฐานข้อมูลใหม่ ปีการศึกษา 2554 and more...
3. Update เมื่อ 29/01/2555
     26/03/2555
1.Import คะแนน O-NET จาก Excel
2.พิมพ์ คะแนน O-NET ใน ปพ.1
3.ปรับข้อมูลการส่ง GPAX รวม คะแนน O-Net
เพื่อการวิเคราะห์ฯ
    28/03/2555
1.สำหรับโรงเรียนที่พิมพ์ ปพ.1 ไปแล้วโดยไม่มีคะแนน
   O-Net และต้องการพิมพ์เพิ่ม

    28/03/2555 เวลา 22.30 น.
1. แก้ไขพิมพ์ 2 หน้า ไม่ได้

Students2544 V 2.4F


GpaxMix2550
ใช้สำหรับหลอมรวมข้อมูล GPA
6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2554
หลักสูตร 2544
Update 29/03/2555

ดาวน์โหลด GpaxMix2550 ที่นี่

| อ่านรายละเอียด/ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ | 28/03/2555 ดาวน์โหลด Students2544 V2.4F |

ระบบงานห้องสมุดโรงเรียน Library'2002 V 2/3

  เพื่อต่ออายุการใช้งานของ Library2002 Program Version 2.0 ซึ่งหมดอายุการใช้งานใน
ปี 2009 และใช้ Library2002 Program Version 3 แทน แต่เนื่องจากมีภารกิจในการพัฒนา
Students'2551 Program ให้ทันนักเรียนที่ใช้หลักสูตรนำร่องซึ่งจะจบในปีการศึกษา 2554 นี้
ทำให้ไม่สามารถพัฒนา Library2002 Program Version 3 ได้ทันเวลาที่กำหนดไว้
    สำหรับ โปรแกรม Library2002 Program Version 2/3 นี้กำหนดไว้ให้มีอายุการใช้งานถึงปี 2555
โดยคาดว่า Library2002 Program Version 3 จะพัฒนาเสร็จได้ทัน
วิธีการขอรับโปรแกรม Library2002 V2/3
(เฉพาะหน่วยงานที่เคยใช้แล้วเท่านั้น)

    - บันทึกข้อมูลรายละเอียดลงในรายการ
[ค่าติดตั้งเบื้องต้น]

    - โดยกรอกข้อมูลจริงทุกรายการ สำหรับ E-Mail
ให้บันทึก E-Mail ของบรรณรักษ์ สำหรับการส่งกลับ
เมื่อบันทึก [ตกลง] แล้ว ให้ Copy หน้าข้อมูลการติดตั้ง
นี้ โดยใช้ปุ่ม [shift][print screen] นำไปวางเป็น ไฟล์
เวิร์ด หรือ ใช้โปรแกรมจับหน้าจอ เช่น Snagit เก็บภาพ
เป็น ไฟล์ JPEG แนบไฟล์ส่งมาที่
phothasoft@gmail.com กำหนด หัวเรื่อง (Subject)
ว่า Library 2002V2/3 พร้อมทั้งระบุประเภทของฐาน
ข้อมูล Library 2002 ปัจจุบันใช้ Access 2003 หรือ
MS SQL2000,2005
01/01/2556
ต่ออายุการใช้งาน Library2002V3 ปี 2556
  >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

»» ห้องสมุด Electronics
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี
»» ห้องสมุดโรงเรียน
ชัยบาดาลวิทยา จ.ลพบุรี
»» ห้องสมุดโรงเรียน
วชิรปราการวิทยาคม จ.กำแพงเพชร| อ่านรายละเอียด/ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่ | 01/01/2556   Update Library'2002 V 2/3 |

โปรแกรมรับนักเรียนเข้าปีที่ 1 Freshy7 & On Web

  Freshy6 ประกอบด้วย 2 ส่วน
    1. Freshy7 For Win ใช้สำหรับการรับสมัครคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
        ส่งต่อข้อมูลเข้า Students'2551
    2. Freshy7 For WEB ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลใบสมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
        พร้อมทั้งการประกาศผลและสถิติต่าง ๆ ผ่าน WEB ใช้กับ Windows Server 2003
        หรือ 2008 With ASP.NET
        - กรอกใบสมัคร/สมัคร Online ด้วยตนเอง
        - กำหนดจำนวนผู้สมัครแต่ละวันได้
*** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
        http://www.facebook.com/phothasoft


| อ่านรายละเอียด/ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่ | 15/03/2557 Update Freshy7 & Freshy7Web |